Šematski prikaz kabineta, regija i zona D-126 u LG 2023./2024.